Interesuje mnie

Zdążyć przed zmianą - strona 2

 

Jeszcze można

Obowiązująca jeszcze ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych daje podatnikom bardzo duże możliwości obniżenia kosztów budowy bądź kupna własnego lokum. Każdy podatnik, który jest obywatelem polskim, może odliczyć od podatku część wydatków poniesionych na: 1) kupno gruntu albo prawa użytkowania wieczystego do gruntu; 2) budowę budynku mieszkalnego; 3) wkład budowlany albo wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; 4) kupno nowego budynku mieszkalnego albo mieszkania w takim budynku od gminy lub od dewelopera; 5) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne; 6) przebudowę pomieszczenia gospodarczego (np. strychu, suszarni) i przystosowanie go do celów mieszkalnych; 7) wykończenie mieszkania w nowo wybudowanym budynku do dnia jego zasiedlenia; 8) systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej; 9) remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej spółdzielni.

 

Gruntowne odliczanie

Przy kupnie gruntu lub prawa użytkowania wieczystego do gruntu, który położony jest na terenie Polski, możemy odliczyć od należnego podatku 19 proc. kwoty, którą wydaliśmy. Gdy jednak kupimy nieruchomość o powierzchni przekraczającej 350 m kw., to i tak nie możemy odliczyć więcej niż gdybyśmy kupili tylko 350 m kw. Należy wtedy pomnożyć cenę jednego metra kwadratowego przez 350 i obliczyć 19 proc. od tej sumy:

(cena 1 m kw. x 350 x 0,19 = kwota do odliczenia).

Każdy z małżonków nie może niestety odliczyć sobie 19 proc. wydatków, ograniczenie to bowiem jest dla nich wspólne – niezależnie od tego, czy rozliczają się z fiskusem razem czy osobno. Ważne jest to, że nie ma limitu kwoty, którą możemy odliczyć. Tak więc im wyższa cena metra kwadratowego, tym mniejszy podatek. Dowodem zakupu ziemi, a także ceny, może być wyłącznie akt notarialny przeniesienia własności.

 

kalkulator

Duża ulga

Niezależnie od ulgi na kupno gruntu możemy odliczyć od swojego podatku wydatki, jakie ponieśliśmy na cele wymienione w punktach od 2 do 8 pod warunkiem, że mieszkanie lub dom, na który wydaliśmy pieniądze, znajduje się na terytorium kraju. Także tutaj można odliczać 19 proc. poniesionych kosztów, z tym że nie może to być więcej niż 30 590 zł. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane imiennymi fakturami wystawionymi wyłącznie przez osobę lub firmę będącą płatnikiem podatku VAT albo też dowodami odprawy celnej. Ograniczenie kwotowe odliczenia liczone jest wspólnie dla małżonków, przy czym może być tak, że jeden z małżonków odliczy całość przysługującej kwoty albo tak, że każdy odliczy część sumy (proporcje mogą być dowolne). Limit 30 590 zł obejmuje łącznie inwestycje na wszystkie wymienione cele w pkt od 2 do 9, czyli również na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Poza jego zasięgiem są wydatki na zakup gruntu oraz na remont i modernizację domu czy mieszkania, bo ulgi te rozliczane są oddzielnie.

 

Wydatki, których część odliczyliśmy sobie od podatku, muszą być w miarę stałe. Jeśli więc podatnik skorzystał z odliczeń, a następnie wycofał wkład wniesiony do spółdzielni, zmienił w całości przeznaczenie budynku (lokalu) z mieszkaniowego na użytkowy albo wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej lub przeniósł uprawnienia z rachunku oszczędnościowo-kredytowego na inne osoby (z wyjątkiem własnych dzieci), wówczas odliczone wcześniej kwoty dodaje mu się do podatku za rok, w którym zaistniały wymienione okoliczności.

Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej nie jest tak korzystne z punktu widzenia ustawy podatkowej. Tutaj od podatku odliczyć można jedynie 30 proc. poniesionych kosztów, przy czym gromadzić oszczędności można tylko na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym prowadzonym przez jedną kasę mieszkaniową. Maksymalna wysokość odliczenia wynosi 9660 zł i dotyczy również obojga małżonków.

 

Podatnicy, którzy zaczęli budowę albo nabyli lokal mieszkalny przed wejściem w życie zmienionej ustawy, będą mogli odliczać od podatku poniesione na ten cel wydatki do końca 2004 roku (dotyczy to również ulg na zakup gruntu oraz na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej). Jeżeli zaś koszty przekroczą ustalony ustawowo limit, to ich pozostałą część będzie można odliczyć od podatku za następne lata (nawet po 2004 roku), aż do całkowitego odliczenia.

Podobne artykuły