Interesuje mnie

Regulamin

Regulamin serwisu nieruchomosci.com.pl

I. Zasady ogólne.

 1. Serwis nieruchomosci.com.pl jest ogólnopolskim portalem internetowym zajmującym się prezentacją ogłoszeń dotyczących nieruchomości, z którego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, prawne a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 2. Operatorem Serwisu jest spółka Optymedia Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000447861, NIP: 8971786964 Regon: 022047817.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu nieruchomosci.com.pl. Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie: http://www.nieruchomosci.com.pl I https://www.nieruchomosci.com.pl.

 4. Poprzez Regulamin rozumiemy zasady opisane na poniższej stronie oraz na stronach i witrynach mieszczących się pod odnośnikami tutaj zawartymi. W celu korzystania z Serwisu nieruchomosci.com.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji.

II. Definicje.

 1. Serwis– ogólnopolski serwis internetowy nieruchomosci.com.pl zajmującym się prezentacją ogłoszeń dotyczących nieruchomości. Właścicielem serwisu jest spółka Optymedia Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000447861, NIP: 8971786964 Regon: 022047817.

 2. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu.

 3. Usługodawca – Użytkownik nieruchomosci.com.pl korzystający z usług serwisu.

 4. Deweloper– podmiot prowadzący według stosownych przepisów prawnych działalność deweloperską, korzystający z usłiug portal.

 5. Pośrednik – podmiot prowadzący według stosownych przepisów działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 6. Rejestracja – proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie Serwisu.

 7. Konto - profil Użytkownika w Serwisie umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, emitowanych przez niego ogłoszeń oraz innych informacji i operacji przydatnych do korzystania z Serwisu.

 8. Ogłoszenie – deklaracja Użytkownika, Dewelopera lub Pośrednika, oferowania określonego produktu, zgodnie z ich opisem w serwisie nieruchomosci.com.pl. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 9. Wykonanie Usługi – wykonanie przez Usługodawcę usługi zgodnie z jej opisem i wywiązanie się z zapłaty przez Użytkownika korzystającego z usługi.

 10. Usługa – usługa świadczona przez serwis nieruchomosci.com.pl dla swoich Użytkowników.

 

III. Usługi świadczone przez nieruchomosci.com.pl.

 1. Prezentacja Ogłoszeń dodawanych do bazy serwisu nieruchomosci.com.pl przez Użytkowników lub pracowników nieruchomosci.com.pl. Użytkownik zainteresowany Ogłoszeniem może zapoznać się z informacjami na jego temat.

 2. Pełna Prezentacja Ogłoszeń - usługa odpłatna świadczona przez nieruchomosci.com.pl, która polega na Prezentacji Ogłoszeń dodanych do bazy serwisu nieruchomosci.com.pl z możliwością uzyskania przez wszystkich Użytkowników danych kontaktowych Użytkownika zlecającego Prezentację Ogłoszenia lub kontakt z nim za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także prezentację zdjęć i wizualizacji dotyczących ogłoszenia.

 3. Pozycjonowanie Ogłoszeń - usługa odpłatna świadczona przez nieruchomosci.com.pl, która polega na wylicytowaniu w codziennej aukcji przeniesienia danego Ogłoszenia, dla którego aktywna jest usługa „Pełna Prezentacja Ogłoszeń” na wyższe pozycje na liście wszystkich Ogłoszeń, a także wyróżnienie tego Ogłoszenia na liście innym kolorem. Szczegółowe zasady dotyczące Pozycjonowania Ogłoszeń zawarte są w odrębnym dokumencie „Pozycjonowanie ofert”, http://optymedia.pl/pozycjonowanie-ofert/

 4. Prezentacja Tekstów Sponsorowanych – usługa odpłatna świadczona przez nieruchomosci.com.pl, która polega na prezentacji na odpowiednich podstronach serwisów artykułów i innych tekstów przygotowanych przez lub na zlecenie Użytkownika. W Prezentacji Tekstów Sponsorowanych mogą znajdować się odnośniki do witryn Internetowych Usługodawcy, odnośniki do Ogłoszenia lub wizytówki firmy Usługodawcy.

 5. Publikacja bannerów reklamowych – usługa odpłatna świadczona przez nieruchomosci.com.pl, która polega na publikacji reklam graficznych w przeznaczonych do tego celu miejscach na stronach Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące publikacji bannerów reklamowych zawarte są w odrębnym dokumencie „Zasady emisji reklam na portalu" publikowanym na stronie: http://optymedia.pl/zasady-emisji-reklam/

 6. Newsletter – usługa odpłatna świadczona przez nieruchomosci.com.pl polegająca na zamieszczeniu informacji i odnośnika do Ogłoszenia, Tekstu Sponsorowanego lub innej informacji reklamowej w newsletterze wysyłanym do Użytkowników danego regionu. W Newsletterze zawarta może być informacja o jednym lub wielu Ogłoszeniach, Tekstach Sponsorowanych lub innych informacjach reklamowych różnych Użytkowników. 

 7. W przypadku Usług odpłatnych, świadczenie Usługi nastąpi wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika Zlecenia na tę usługę lub zaksięgowaniu opłaty przez podmiot obsługujący płatności dla nieruchomosci.com.pl.

 8. Jeśli nastąpi przerwa w świadczeniu przez serwis nieruchomosci.com.pl Usługi i przerwa ta będzie miała miejsce ze względu na okoliczności leżące po stronie serwisu nieruchomosci.com.pl, okres świadczenia tej Usługi zostanie przedłużony o czas trwania tej przerwy.

 9. Okres świadczenia Usługi nie zostanie przedłużony, jeśli Użytkownik lub Ogłoszenie zostaną stale lub czasowo zablokowani ze względu na naruszenie zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

IV. Rejestracja Konta i warunki korzystania z serwisu nieruchomosci.com.pl.

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcji serwisu nieruchomosci.com.pl jest korzystanie z urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w jedną z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

 2. Rejestracja Konta jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Optymedia Sp. z o.o., a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

 3. Użytkownikiem może zostać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna bądź inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną.

 4. Użytkownik, który chce korzystać z płatnych usług serwisu musi być osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, osobą prawną lub podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą na terytorium Polski.

 5. Użytkownik w trakcie rejestracji powinien podać prawdziwe i aktualne dane oraz aktualizować je kiedy zachodzi taka konieczność.

 6. Serwis nieruchomosci.com.pl nie prowadzi weryfikacji danych osobowych podanych i aktualizowanych przez Użytkownika, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub nieaktualnych.

 7. Optymedia Sp. z o.o. może żądać udokumentowania przez Użytkownika prawdziwości i aktualności podawanych przez niego danych.

 8. W trakcie Rejestracji Konta w serwisie nieruchomosci.com.pl Użytkownik wybiera: 

  • indywidualny login, który służyć będzie do identyfikacji go w serwisie. Login musi być unikalny i zawierać przynajmniej dwa znaki alfanumeryczne. 

  • hasło, które umożliwia uzyskanie dostępu do jego Konta. Hasło musi składać się przynajmniej z dwóch znaków alfanumerycznych.

 9. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy dane służące do identyfikacji i dostępu do serwisu nieruchomosci.com.pl, w szczególności hasło.

 10. Serwis nieruchomosci.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła.

 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich w przypadku korzystania z Usług nieruchomosci.com.pl.

 12. Użytkownik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką poniesie serwis nieruchomosci.com.pl, związaną z korzystaniem z Usług przez Użytkownika, w szczególności, na żądanie nieruchomosci.com.pl naprawi tą szkodę do pełnej wysokości poprzez zapłatę kwoty pieniężnej określonej przez nieruchomosci.com.pl.

 13. Postanowienie to nie znajduje zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 14. Przez korzystanie z serwisu nieruchomosci.com.pl Użytkownik zobowiązuje się do: 

  • przestrzegania i poszanowania przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,

  • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, korzystania z Usług i narzędzi dostępnych w serwisie nieruchomosci.com.pl w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, 

  • poszanowania zasad „netykiety”, nie podejmowania żadnych innych działań, które nie są zgodne z przeznaczeniem serwisu nieruchomosci.com.pl.

 15. Podczas rejestracji w serwisie nieruchomosci.com.pl Użytkownik podaje następujące obowiązkowe dane osobowe: adres e-mail, login, hasło. Może również podać dobrowolnie inne dane nieobowiązkowe takie jak imię czy nazwisko.

 16. Korzystanie z niektórych Usług w serwisie nieruchomosci.com.pl może wymagać podania innych danych osobowych Użytkownika. W szczególności dotyczyć to może konkursów i innych działań promocyjnych dla Użytkowników.

 17. Przez rejestrację Konta w serwisie nieruchomosci.com.pl jego Użytkownik: 

  • wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, przetwarzanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis nieruchomosci.com.pl w zakresie niezbędnym do odpowiedniego funkcjonowania serwisu, w zgodzie z niniejszym Regulaminem, jak również Polityką Prywatności. 

  • Wyraża zgodę na otrzymywanie pod podane adresy e-mail wiadomości i powiadomień dotyczących Usług, z których korzysta, a także informacji o innych produktach i usługach świadczonych przez Optymedia Sp. z o.o. 

  • Może wyrazić zgodę na otrzymywanie pod podane adresy e-mail innych informacji promocyjnych i handlowych. Zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika. Wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie danych Optymedia Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000447861, NIP: 8971786964 Regon: 022047817, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności serwisu nieruchomosci.com.pl.

 18. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez serwis określa Polityka Prywatności.

 V. Zasady dodawania Ogłoszenia i wizytówki firmy

 1. Użytkownik, który dodaje Ogłoszenie do serwisu nieruchomosci.com.pl musi posiadać odpowiednie uprawnienia, które związane są z przedmiotem tego Ogłoszenia, o ile prawo takich uprawnień wymaga. Uprawnienia te nie mogą być zabronione przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie nieruchomosci.com.pl Ogłoszenia i wszystkie ich elementy, w szczególności ich treść i warunki realizacji oferty.

 3. Użytkownik, w momencie publikacji swojego Ogłoszenia zobowiązuje się do opisania go w sposób możliwie dokładny, rzetelny i zgodny z prawdą. Opis ten nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, nie może zawierać błędów oraz powinien być zgodny z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Użytkownik zamieszczający swoje Ogłoszenie w serwisie nieruchomosci.com.pl ponosi odpowiedzialność za wszystkie błędy i nieścisłości, które zawiera to Ogłoszenie.

 5. W tytule Ogłoszenia zabrania się zamieszczania odnośników do stron internetowych.

 6. Ceny podawane w zamieszczanych Ogłoszeniach muszą być cenami brutto.

 7. W treści Ogłoszenia i wizytówki firmy zabrania się: 

  • umieszczania reklamy innej niż własna, 

  • umieszczania słów kluczowych niezwiązanych w żaden sposób z wykonywaną działalnością lub przedmiotem Ogłoszenia, które mogą mieć wpływ na wyniki wyszukiwania wyszukiwarek, 

  • stosowania języków programowania innych niż HTML, 

  • stosowania elementów języka HTML służących do wczytywania innych stron internetowych,

  • tworzenia formularzy internetowych czy używania „cookies”, umieszczania elementów, które mogą zaburzać lub naruszać wygląd stron serwisu nieruchomosci.com.pl.

 8. W treści Ogłoszenia i wizytówki firmy zabrania się publikowania treści niezgodnych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w szczególności treści:

  • powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne, 

  • zawierających nagość, erotykę, pornografię, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, także uczucia religijne, o tematyce rasistowskiej,

  • przedstawiające przemoc, 

  • zawierające materiały chronione prawem autorskim bez odpowiedniej zgody ich autora, 

  • treści naruszające Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

 9. Jeden Użytkownik nie może dodać dwóch lub więcej Ogłoszeń i wizytówek firmy o bardzo podobnej treści, wskazującej na to, że dotyczą one tego samego produktu lub firmy.

 10. Serwis nieruchomosci.com.pl zastrzega sobie prawo do usuwania takich Ogłoszeń lub wizytówek firmy bez informowania o tym fakcie Użytkownika, który naruszył zapis tego Regulaminu.

 11. Użytkownik, który dodaje dane do wizytówki firmy powinien przyporządkować je do odpowiedniego typu firmy. Serwis nieruchomosci.com.pl zastrzega sobie prawo do przeniesienia wizytówki do innego typu firmy niż została dodana przez Użytkownika.

 12. Użytkownik, który dodaje Ogłoszenie, powinien przyporządkować je do odpowiednich kategorii, w szczególności lokalizacji, typu nieruchomości i typu transakcji. Serwis nieruchomosci.com.pl zastrzega sobie prawo do przeniesienia Ogłoszenia do innych kategorii niż została dodana przez Użytkownika.

 13. Ogłoszenie dodane w serwisie nieruchomosci.com.pl pochodzi od Użytkownika, który je dodał.

 14. Serwis nieruchomosci.com.pl nie ingeruje w treść tego Ogłoszenia bez konsultacji z Użytkownikiem, który je dodał, chyba że jego treść łamie jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

VI. Opłaty za korzystanie z Usług nieruchomosci.com.pl

 1. Tytułem świadczenia Usług płatnych w nieruchomosci.com.pl, Użytkownik wnosi opłaty w wysokości i w sposób wskazany w cenniku usług znajdującym się na stronach http://optymedia.pl/nieruchomosci-com-pl/

 2. Serwis nieruchomosci.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych opustów, rabatów i zniżek, a także znoszenia części lub całości opłat za określone usługi na czas określony. Działania takie nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu.

 3. Opłaty za usługi świadczone przez serwis nieruchomosci.com.pl mogą być wnoszone w następujący sposób: 

  • wpłatą gotówkową, 

  • przelewem bankowym na konto wskazane przez serwis nieruchomosci.com.pl, 

  • przez ePrzelew dla klientów banków, które obsługują tego typu usługę, 

  • kartą płatniczą, która umożliwia transakcje w Internecie, 

  • za pomocą SMS.

 4. Serwis nieruchomosci.com.pl może świadczyć niektóre ze swoich usług tylko po wniesieniu całkowitej opłaty przez Użytkownika.

 5. Na wniosek Użytkownika, Optymedia Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT tytułem świadczonej przez serwis nieruchomosci.com.pl usługi. Faktura wystawiona zostanie w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

 6. Faktury za usługi świadczone przez nieruchomosci.com.pl może zostać wystawiona w następujący sposób: 

  • w formacie pdf, wysyłana pod adres e-mail podany przez Użytkownika, 

  • w formacie pdf, dostępna po zalogowaniu się do panelu administracyjnego Użytkownika, papierowa,

  • wysyłana listownie pod adres podany przez Użytkownika.

 7. Jeśli usługa zaczęła być realizowana po wniesieniu opłaty za jej świadczenie przez nieruchomosci.com.pl, Użytkownik, który za tę usługę dokonał opłaty, nie może żądać zwrotu zapłaconej kwoty.

 8. Obsługą płatności w serwisie nieruchomosci.com.pl zajmuje się PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182.

VII. Rezygnacja z usług, usunięcie konta w serwisie nieruchomosci.com.pl

 1. Serwis nieruchomosci.com.pl może usunąć Konto Użytkownika lub odmówić rejestracji nowego Konta bez podania przyczyn w następujących przypadkach: 

  • cel rejestracji Konta stoi w sprzeczności z zasadami funkcjonowania Serwisu,

  • Użytkownik działa w sprzeczności z przyjętymi powszechnie normami obyczajowymi,

  • zachęca do popełniania przestępstwa lub innych naruszeń prawa, 

  • Użytkownik narusza prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu, 

  • Użytkownik w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Serwis nieruchomosci.com.pl może również czasowo zawiesić Konto Użytkownika. Dotyczy to przypadków mniej rażących.

 3. Ocena sytuacji i decyzja o usunięciu lub zawieszeniu Konta Użytkownia, a także o odmowie rejestracji należy do serwisu nieruchomosci.com.pl.

 4. Serwis nieruchomosci.com.pl powiadamia Użytkownika o zawieszeniu lub usunięciu jego Konta w dowolny sposób, na przykład poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail pod podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail.

 5. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji o zawieszeniu lub usunięciu jego Konta, a także o odmowie rejestracji Konta w Serwisie na zasadach opisanych w wiadomości, w której Serwis poinformował tego Użytkownika o zawieszeniu lub usunięciu jego Konta.

 6. Serwis nieruchomosci.com.pl powinien ustosunkować się do takiego odwołania w ciągu 14 dni roboczych począwszy od daty wpłynięcia odwołania.

 7. Jeśli Serwis po upływie tego czasu nie ustosunkuje się do takiego odwołania, uznaje się, że decyzja o usunięciu lub zawieszeniu Konta Użytkownika, a także o odmowie rejestracji Konta, zostaje cofnięta.

 8. W przypadku decyzji odmownej jest ona ostateczna i nie podlega kolejnemu odwołaniu do serwisu nieruchomosci.com.pl.

 9. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w serwisie nieruchomosci.com.pl, a także do usunięcia jego Konta. Następuje to na wyraźne żądanie Użytkownika skierowane elektronicznie, za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie nieruchomosci.com.pl/kontakt lub za pomocą wiadomości e-mail pod adres: kontakt@optymedia.pl.

 10. Okres wypowiedzenia umowy przez Użytkownika to 14 dni.

 11. Usunięcie konta Użytkownika w serwisie nieruchomosci.com.pl jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych tego Użytkownika z serwisu nieruchomosci.com.pl. Jednocześnie Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług serwisu nieruchomosci.com.pl.

 12. Wypowiedzenie umowy, jak również usunięcie Konta Użytkownika nie oznacza usunięcia z Serwisu utworów, danych czy innych aktywności tego Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin lub zasady świadczenia poszczególnych Usług stanowią inaczej.

 13. Powyższe zasady zawarte w punkcie 7. niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do zawieszenia lub usunięcia Ogłoszenia.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług przez serwis nieruchomosci.com.pl elektronicznie, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie nieruchomosci.com.pl/kontakt lub za pomocą wiadomości e-mail pod adres: kontakt@optymedia.pl

 2. Użytkownik powinien zgłosić reklamację dotyczącej świadczenia Usługi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi.

 3. Termin zgłoszenia reklamacji nie ma zastosowania w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 4. Treść reklamacji powinna zawierać w szczególności: 

  • nazwę lub inne dane identyfikujące Usługę, 

  • termin, w jakim Usługa działała nieprawidłowo, dane Użytkownika zgłaszającego reklamację,

  •  termin i sposób płatności, jeśli reklamacja dotyczy usługi odpłatnej, 

  • uzasadnienie składanej reklamacji.

 5. Jeśli dane zawarte w reklamacji nie będą wystarczające do jej rozpatrzenia, serwis nieruchomosci.com.pl zwróci się do Użytkownika zgłaszającego reklamację o przekazanie dodatkowych danych.

 6. Serwis nieruchomosci.com.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej wpływu.

 7. Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w tym terminie ze względów niezależnych od nieruchomosci.com.pl, Serwis poinformuje o tym Użytkownika zgłaszającego reklamację, a także poda przewidywany termin jej rozpatrzenia.

 8. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany przez serwis nieruchomosci.com.pl o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, pod wskazany przez Uźytkownika zgłaszającego reklamację adres e-mail.

 9. Reklamacje, które nie zawierają danych umożliwiających identyfikacji Użytkownika lub Ogłoszenia, jak również reklamacje zgłoszone po terminie, mogą nie zostać rozpatrzone.

IX. Odpowiedzialność serwisu nieruchomosci.com.pl

 1. Serwis nieruchomosci.com.pl nie jest stroną w zobowiązaniach powstałych między Użytkownikami Serwisu, w szczególności między Usługodawcami i innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Usługodawcami.

 2. Serwis nieruchomosci.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostarczenia lub niedostarczenia oferowanych przez Użytkowników Serwisu produktów, wykonania lub niewykonania oferowanych przez Użytkowników Serwisu Usług, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników Serwisu.

 3. Serwis nieruchomosci.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługodawców i Użytkowników, w szczególności za ich wypłacalność. Dotyczy to także to jakości wykonania Usługi lub zgodności oferowanego produktu z opisem.

 4. Serwis nieruchosci.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników serwisu.

 5. Serwis nieruchomosci.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości czy nierzetelność w treści Ogłoszenia lub wizytówki firmy.

 6. Serwis nieruchomosci.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie usunięte czy zawieszone Konta Użytkowników lub Ogłoszenia.

 7. Serwis nieruchomosci.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej, działalność innych podmiotów, w szczególności podmiotu zajmującego się obsługą płatności, działanie systemów informatycznych i innych urządzeń niezależnych od serwisu nieruchomosci.com.pl.

 8. Serwis nieruchomosci.com.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych opcji promocji na stronie głównej dla Ogłoszenia lub Tekstu Sponsorowanego na stronie głównej, jeśli może to mieć negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

 9. Serwis nieruchomosci.com.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania wszelkich danych, które ma w swoich zasobach, dotyczących Użytkownika, na wniosek organów władzy publicznej, a także innych osób trzecich działających na podstawie stosownych przepisów obowiązującego prawa.

 10. Serwis nieruchomosci.com.pl zastrzega sobie prawo do wystąpienia przerwy w dostępności serwisu z przyczyn technicznych lub innych, bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Użytkowników.

 11. Serwis nieruchomosci.com.pl zapewnia o swojej dbałości o to, aby planowane prace techniczne wykonywane były w terminach powodujących jak najmniejsze uciążliwości dla Użytkowników, szczególnie w godzinach nocnych.

X. Zmiany w Regulaminie

 1. Serwis nieruchomosci.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po 7 dniach od ich udostępnienia.

 3. Zmiany w Regulaminie mogą zostać udostępnione w szczególności w formie stosownej informacji na stronach Serwisu lub przez wysłanie tej informacji Użytkownikom pod adresy e-mail wskazane przez nich.

 4. Zalogowanie się Użytkownika do serwisu nieruchomosci.com.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją przez tego Użytkownika Regulaminu w aktualnym jego brzmieniu.

 5. Użytkownik może odmówić wyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie, jednak jest to jednoznaczne z rezygnacją tego Użytkownika w użytkowaniu Serwisu.

 6. Ogłoszenia dodane i publikowane w serwisie nieruchomosci.com.pl przed wejściem w życie zmian w Regulaminie emitowane są na dotychczasowych zasadach przez okres 30 dni lub dłuższy.

XI. Przepisy końcowe

 1. Prawem właściwym dla zawarcia umowy między Użytkownikiem, a Optymedia Sp. z o.o., której przedmiotem są Usługi świadczone w ramach serwisu nieruchomosci.com.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

 2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi w ramach serwisu nieruchomosci.com.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne prawomocnym orzeczeniem sądu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku.

XII. Załączniki

 1. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniku, które stanowią jego integralną część: