Interesuje mnie

Prawa sąsiada

Każda inwestycja – także drogowa – aby dojść do skutku, musi przejść określone procedury prawne, w przeciwnym razie będzie nielegalna. Dzięki temu zwykły obywatel ma szansę nie tylko dowiedzieć się którędy i w jaki sposób zostaną poprowadzone przyszłe drogi i ulice, ale także zapewnić sobie wpływ na ich przebieg.

Rada każdej gminy powinna obowiązkowo uchwalić Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument, który wyznacza bardzo ogólną koncepcję polityki przestrzennej gminy, w tym, m.in. kierunki rozwoju komunikacji i towarzyszącej jej infrastruktury technicznej. Można więc się z niego dowiedzieć, jaka będzie ogólna tendencja rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w danej gminie. Nie znajdziemy w nim jednak szczegółowego planu przebiegu przyszłych dróg i ulic. Studium nie ma rangi przepisów gminnych i w związku z tym nie można na jego podstawie wydawać decyzji o warunkach zabudowy terenu. Rada gminy, uchwalając jednak plany zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać zapisy Studium. Podobnie przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, kiedy brak jest miejscowego planu, należy kierować się zapisami w Studium. Dokument ten, jakkolwiek bardzo istotny z punktu widzenia każdego mieszkańca gminy, nie podlega zaskarżeniu.

 

Podobne artykuły