Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Akt notarialny

to dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, treść oświadczenia strony (stron), podpisy osób biorących udział w jego sporządzaniu (w tym notariusza). W formie aktu notarialnego mogą być dokonywane właściwie wszystkie czynności prawne (np. umowy, pełnomocnictwa, testamenty). W wielu przypadkach przepisy prawa cywilnego zastrzegają, że od formy aktu notarialnego zależy ważność danej czynności. Tak jest na przykład przy umowach sprzedaży nieruchomości. Umowy sprzedaży domu, gruntu czy mieszkania zawarte w formie zwykłej pisemnej lub też np. ustnie będą zawsze nieważne