Interesuje mnie

Ośrodek wczasowy w Karpaczu na sprzedaż - Lokale komercyjne Karpacz

Informacje podstawowe

Typ nieruchomości: Lokal komercyjny
Liczba pomieszczeń: 40
Piętro: 3
Powierzchnia całkowita: 2 315,39 m2

Typ budynku: ośrodek wypoczynkowy
Przeznaczenia: ośrodek wypoczynkowy
Rodzaj parkingu: zewnętrzny
Ogrzewanie: własne

Zapytaj o szczegóły oferty!

Opis inwestycji

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Nadrzecznej nr 1, w granicach działki nr 316/4 o pow. 0,6375 ha, obręb 0002, Kw. nr JG1J/00000440/4 Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wczasowym o charakterze wypoczynkowym o powierzchni użytkowej 2315,39 m2 wraz z łącznikiem i budynkiem kuchni oraz jadalni (zabudowania tworzą zwarty kompleks). Od strony północnej do zabudowań przylega obszerny parking utwardzony nawierzchnią betonową. W sąsiedztwie zlokalizowany jest budynek trafostacji oraz murowana osłona śmietnika. Północna część działki zagospodarowana jest jako teren zielony, z murkiem oporowym i utwardzoną ścieżką. Część południowa znacznie wypiętrzona w stosunku do zabudowań, również stanowi teren zielony z pojedynczymi drzewami i krzewami ozdobnymi. Dane techniczne: powierzchnia zabudowy – 971,70 m2 powierzchnia użytkowa (bez strychu) – 2154,12 m2 kubatura – 9396,00 m3 Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza uchwalonym uchwałą Nr XXI/128/03 z dnia 11.12.2003 r. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:  w znacznej części UT1 – o funkcji podstawowej tereny usług turystycznych i komercyjnych;  w części na terenie TE – o funkcji podstawowej tereny infrastruktury technicznej – tereny urządzeń elektroenergetycznych. Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze nakazał Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze wykonanie w ustalonych terminach określonych obowiązków, pod względem technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego. W związku z brakiem środków finansowych na wykonanie zaleceń prace te nie zostały wykonane w całości. Wykonano instalację hydrantów wewnętrznych w budynku oraz ekspertyzę techniczną do stanu ochrony przeciwpożarowej. Cena wywoławcza – 4.500.000,00 zł. Wadium – 225.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2019 r. o godz. 1100. Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 03.09.2019 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 03.09.2019 r. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości. Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Przetargi organizowane przez Starostę Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.

Rodzaj dojazdu do posesji: utwardzony
Linie telefoniczne: 798970044

Lokalizacja

Karpacz
Nadrzeczna 1

Osoba kontaktowa:

Powiat Jeleniogórski M.Makowska

W okolicy

plac zabaw, las, obiekty sportowe

Obecne w budynku

przystosowanie dla niepełnosprawnych, monitoring, plac zabaw, miejsca parkingowe, teren zielony, ogrodzenie, recepcja, zaplecze socjalne, teren zamknięty, sieć komputerowa

Przynależy do nieruchomości

balkon, osobne wejście, tylne wejście, sala konferencyjna, pralnia, pomieszczenie gospodarcze

Media

woda, siła, prąd, kanalizacja